Що таке словосполучення?

11Словосполучення

Словосполучення - це поєднання двох (або більше) самостійних слів, пов'язаних між собою підрядним зв'язком за змістом: читати книгу, теплий день.

Словосполучення називають предмети, дії, ознаки, але більш точно, більш конкретно, ніж слова: читати - читати вголос, ручка - кулькова ручка, швидко - дуже швидко.

Словосполучення складається з головного і залежного слова.

 • Слово, яке називає предмет, ознаку, дію, називається головним.
 • Слово, яке пояснює, поширює головне, називається залежним.
 • Від головного слова до залежного можна поставити питання.
 • Головне слово при розборі словосполучення заведено відзначати хрестиком.

Що таке словосполучення?

Не є словосполученнями такі поєднання слів:

 • Поєднання підмета і присудка, бо це речення: Потяг прибуває.
 • Ряд однорідних членів речення, бо вони пов'язані сурядним зв'язком (тобто рівноправні): книги, газети, журнали - легкий, але теплий - то дощ, то сніг.
 • Складові форми слів: буду займатися, більш цікавий.
 • Фразеологічні звороти, бо в них слова втрачають своє лексичне значення, їх можна замінити одним словом-синонімом: бити байдики (= Байдикувати), водити за ніс (= Обманювати).

Слова у словосполученні пов'язані за змістом і граматично:

 • Смисловий зв'язок слів у словосполученні встановлюється питаннями, які ставляться від головного слова до залежного:

стежка (Яка?) лісова, бігти (Куди?) додому, думати (Про що?) про іспит.

 • Граматичний зв'язок слів у словосполученні виражається за допомогою закінчення або закінчення і прийменника:

робоче (Яке?) місце, розповісти (про що?) про поїздку.

Види словосполучень

Що таке словосполучення?

А. Залежно від того, якою частиною мови виражено головне слово, словосполучення діляться на три групи:

Що таке словосполучення?

1. Іменними словосполученнями називаються такі, в яких головне слово виражене:

 • іменником: травневий день, розбита ваза, сьомий будинок, краплі дощу, бажання зрозуміти, 
 • прикметником: корисний дітям, цікавий для мене, абсолютно невідомий
 • числівником: три товариша, п'ятеро з нас, 
 • займенником: що-небудь важливе, щось неймовірне, деякі з них.

2. Дієслівними називаються словосполучення, в яких головне слово виражене

 • дієсловом: вийти на вулицю, казати правду, помножити на п'ять, голосно сміятися

3. Прислівниковими називаються словосполучення, в яких головне слово виражене

 • прислівником: вельми вдало, як і раніше цікаво, наліво від будинку, незадовго до світанку, де-небудь у дворі.

Б. За кількістю компонентів виділяються дві групи словосполучень :

1. Прості словосполучення складаються з двох слів: займатися спортом, новий учень, розглядати фотографії.

2. Складні словосполучення складаються з трьох і більше слів і утворюються в результаті поширення слова цілим словосполученням або розповсюдженням словосполучення іншим словом: виконання домашнього завдання (Слово виконання поширене словосполученням домашнє завдання), новий щомісячний журнал (Словосполучення щомісячний журнал поширене словом новий) - читати книгу - читати цікаву книгу - читати дуже цікаву книгу - довго читати дуже цікаву книгу.

В. За ступенем об'єднання компонентів:

 • 1. Синтаксично вільні словосполучення - результат вільного об'єднання двох самостійних слів, кожне з яких володіє повноцінним лексичним значенням. У таких словосполученнях головне слово є головним і граматично, і за змістом, а залежне уточнює значення головного в тому чи іншому відношенні. Кожен з компонентів вільного словосполучення в реченні є окремим членом речення. Вільні словосполучення легко розкладаються на складові частини: контрольна робота, задачник з математики, працювати цілодобово.
 • 2. Синтаксично невільні (цілісні) словосполучення - це з'єднання слів, в якому граматично залежне слово є головним за змістом, а граматично головне слово є недостатнім з точки зору семантики (інформації). Синтаксично невільні словосполучення не розкладаються на складові частини. У реченні синтаксично цільні словосполучення є одним членом речення: два будинки, кілька студентів, мало часу.

Моделі суцільних словосполучень:

1. Кількісно-іменні словосполучення.
У них головне слово позначає кількість (число, обсяг, розмір), але не має предметного значення, а залежне - слово з предметним значенням в родовому відмінку: три олівця, двоє хлопців, стільки людей, багато машин, безліч книг.

2. Словосполучення зі значенням вибірковості.
У них головне слово - займенник або числівник, залежне - іменник або займенник у родовому відмінку з «з»: один з нас, кожен з присутніх, деякі з учнів, хтось із хлопців.

3. Словосполучення з метафоричним значенням.
Головне слово вжито в переносному значенні та називає те, на що схожий предмет, залежне слово - пряму назву предмета: серп місяця, дзеркало річки.

4. Словосполучення зі значенням невизначеності.
Головне слово - невизначений займенник, залежне - прикметник, дієприкметник: щось неприємне, хтось незнайомий, хтось сидить.

5. Словосполучення зі значенням спільності.

Головне слово - іменник або займенник у називному відмінку, залежне - іменник в орудному відмінку з «з»: брат з сестрою, Коля з товаришем, ми з приятелем. Словосполучення, побудовані за такою моделлю, є цілісними тільки в ролі підмета і тільки в тому випадку, якщо присудок стоїть у множині: мама з донькою готували обід - Микола з Денисом ходили в ліс. Якщо підмет стоїть в однині, словосполучення є вільним: батько з сином пішов у зоопарк (підмет - батько, з сином - доповнення).

6. Контекстуально-цільні словосполучення.
Цілісність їх виникає тільки в контексті речення або складного словосполучення: розумна людина зуміє розібратися в цьому - дівчина з блакитними очима, людина високого зросту.

7. Словосполучення зі складових присудків, містять допоміжні дієслова, дієслова-зв'язки або інші допоміжні компоненти: Він почав розповідати про пригоди в джунглях Амазонки - Ми хочемо вам допомогти - Вона виглядала втомленою.

План синтаксичного розбору словосполучення:

План синтаксичного розбору словосполучення

 • Виділити словосполучення з речення.
 • Знайти головне і залежне слова, вказати, якими частинами мови вони виражені, поставити запитання від головного слова до залежного.
 • Визначити тип словосполучення (дієслівне, іменне або прислівникове).

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.