Модель підготовки компетентного випускника

Теоретико-методологічне обґрунтування

моделі підготовки компетентного випускника

 

 • Актуальність пошукового проекту з розробки інноваційної моделі підготовки випускника
 • Деструктивні психофізичні та соціодемографічні фактори формування контингенту учнів
 • Обмеженість реальних можливостей перспективного самовизначення учнів
 • Загальносвітові та вітчизняні тенденції щодо компетентоформуючих орієнтирів системи освіти

2.  Поняття життєвої компетентності особистості в евристичному варіанті

 • Життєва компетентність – це здатність особистості до гармонійного життєздійснення за рахунок суб’єктної актуалізації власного життєтворчого потенціалу

3.  Мета інноваційних перетворень шкільної дійсності

 • Формування позитивного іміджу компетентного випускника серед учнівської, педагогічної та громадської спільноти, як рушійної сили підвищення ефективності навчально-виховного процесу

4. Головні завдання навчально-виховного закладу в умовах поступального запровадження у сучасне життя інноваційної освітньої парадигми

 • Теоретичне та практичне опанування педагогіки життєтворчості особистості
 • Кардинальна переорієнтація навчально-виховного процесу на суб’єкт-суб’єктні взаємовідносини між учнями та педколективом
 • Спрямування професійного та творчого потенціалу вчителів і класних керівників на створення компетентоформуючого освітнього простору, збагаченого реабілітаційними впливами
 • Ознайомлення з сучасними науково-теоретичними засадами та передовим досвідом здійснення управління якістю педагогічного процесу на загальношкільному, класному та індивідуальному рівнях

5. Провідний метод дослідження

 • Провідним методом моделювання компетентоформуючого простору обрано метод гуманітарної системотехніки, який дозволяє реалізувати принцип тетратомії системоутворювальних механізмів та здійснювати кореляцію усіх елементів моделі з основними категоріями гармонійної світобудови, як то: матерія, простір, енергія, час

6. Основна гіпотеза пошукового проекту

 • Доцільним підґрунтям запровадження інноваційних підходів щодо підготовки компетентного випускника може слугувати віртуальний освітній простір гармонізації особистості

7. Робочі гіпотези

 • Освітній простір гармонізації особистості має забезпечувати активне входження учнів в усі галузі життєздійснення людини, як то:            – побут і природа

– праця і суспільство

– культура і мистецтво

– освіта і наука

 • Процеси гармонізації мають охоплювати усі аспекти світобудови

а) Особистісні аспекти:

– функціональну підструктуру особистості

– соціальну підструктуру особистості

– емоціональну підструктуру особистості

– інтелектуальну підструктуру особистості

б) просторові аспекти:

– культиваційне поле

– комунікаційне поле

– інтеграційне поле

– інноваційне поле

 • Складові компетенції життєтворчого потенціалу особистості доцільно розподілити за двома векторними напрямками

а) Рефлексивні компетенції (для гармонійного самовизначення у власному життєвому просторі):

–   здатність до гармонійної самоорганізації

–       здатність до гармонійної самореалізації

–       здатність до гармонійної самопрезентації

–       здатність до гармонійної самооптимізації

б) Проективні компетенції (для гармонійної взаємодії з навколишнім світом):

–   здатність до гармонійного світоупоряджання

–       здатність до гармонійного світодомагання

–       здатність до гармонійного світоопанування

–       здатність до гармонійного світоперетворення

 • Для подолання деструктивних факторів саморозвитку учнів слід розробити індивідуальні та групові програми реабілітаційного супроводу дітей на шляху до життєвої компетентності

а) Ексклюзивні механізми саморозвитку

–  актуалізація вітальних потенцій

–       актуалізація адаптивних потенцій

–       актуалізація ментальних потенцій

–       актуалізація креативних потенцій

б) Інклюзивні механізми саморозвитку

–   актуалізація координаційних потенцій

–       актуалізація конвенційних потенцій

–       актуалізація проекційних потенцій

–       актуалізація модифікаційних потенцій

 • Змістове та технологічне забезпечення компетентоформуючого освітнього простору необхідно здійснювати на теоретико-методологічних засадах педагогіки життєтворчості особистості

а) програма формування життєвої компетентності має містити усі напрямки життєздійснення особистості за сферами:

Я-людина

- Мій добробут

- Мої стосунки

- Мої якості

- Мої таланти

Я-громадянин

- Моє ставлення до влади

- Мій моральний кодекс

- Мій імідж

- Моя турбота

Я і цивілізація

- Моя обізнаність

- Моя думка

- Мої цінності

- Мої вчинки

Я і майбутнє

- Мій дороговказ

- Мій колектив

- Моє натхнення

- Моя ініціатива

б) Для максимального підвищення компетентоформуючого ефекту навчально-виховного процесу доцільно використовувати наявні життєтворчі технології:

–   проективно-рефлексивну технологію навчання

–       виховну технологію проективного життєздійснення

–       реабілітаційну технологію педагогічної підтримки

–       технологію конструктивного соціально-психологічного тренінгу

 • Для активного включення учнів у компетентоформуючий простір доцільно залучити увесь шкільний колектив до опанування методу життєтворчого проекту

–       превентивні проекти

–       продуктивні проекти

–       перцептивні проекти

–       конструктивні проекти

 • Зважаючи на інноваційність методологічних підходів щодо підготовки випускника, необхідно розробити спеціальний психолого-соціологічний інструментарій діагностики та коригування дії компетентоформуючих механізмів

8. Провідна ідея пошукового проекту для всіх категорій учасників навчально-виховного  процесу (учнів, педагогів, батьків, допоміжного персоналу, спонсорів, друзів закладу) обумовлюється громадським позиціонуванням ідеї гармонізації навколишнього світу шляхом гармонізації особистості.

9. Вихідна організаційно-методична база діяльності творчого колективу з розбудови моделі підготовки компетентного випускника

 • Наукове обґрунтування та досвід запровадження педагогіки життєтворчості особистості, викладені у сучасних інформаційних джерелах (на друкарських, відео – та комп’ютерних носіях)
 • Структурно-функціональні описи інноваційних педагогічних технологій
 • Власні матеріали апробації окремих елементів компетентоформуючих технологій
 • Власні методичні розробки уроків та виховних заходів компетентнісного спрямування
 • Проект Річного плану роботи навчально-виховного закладу на 2008-2009 н.р., зорієнтований на мобілізацію роботи педколективу щодо розв’язання проблемної теми школи : «Розвиток життєвої компетентності учнів на засадах педагогіки життєтворчості особистості»
 • Опанування членами творчого колективу Intel-технології
 • Сформовані внутрішньошкільні експериментальні майданчики на базі 1-го, 5-го, 10-го класів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.