Логіка обґрунтування трансценденталной методології гармонізації світобудови

І
Життя як втілення одвічного творчого задуму

• Раціональні та ірраціональні грані особистості Творця
• Аналітико-конструктивні підходи до пізнання механізму творення життя
• Формалізація духовних та фізичних основ у життєвому просторі Всесвіту
• Віддзеркалення слави Творця – невід’ємна умова гармонізації світобудови
• Законодавчо-нормативна база гармонійної системи речей
• Трансцендентні важелі управління справами у структурі життєдіяльності Всесвіту
• Від втраченої до відновленої гармонії

ІІ
Суть та критерії об’єктивації правдивих знань про світоустрій

• Об’єктивні засади для кардинального перегляду традиційних поглядів на світоустрій з позиції інтелектуальної чесності
• Унікальність Біблії як джерела достовірних знань
• Місце та роль Логоса у здійсненні життєтворчого процесу
• Баланс суб’єктних відносин у програмно-цільовому контексті світового розвитку
• Свобода і відповідальність у ракурсі причинно-наслідкового імперативу
• Теорія еволюції як спроба безпрецедентного замаху на Авторське Право
• Системна детермінація перспективних тенденцій розвитку сучасного світу

ІІІ
Конфігурація досконалої особистості людини

• Психофізика людського життя у системі наукових знань
• Два аспекти природи людини
• Образно-символічне проектування як спосіб особистісного формування
• Смерть як феномен людського буття
• Доля: надприродний фатум чи свідоме волевиявлення
• Вічність: недосяжна мрія чи обґрунтована надія
• Смисловий коефіцієнт життєздатності особистості
• Герменевтика справжнього щастя

ІV
Перманентне протиборство двох організаційних структур світобудови

• Розпізнання добра і зла – ключова дилема усіх часів і народів
• Особистісний фактор у боротьбі між добром і злом
• Світ праведний і світ порочний – полярність ціннісно-орієнтаційних установок
• Витоки і наслідки безпідставних релігійних доктрин
• Філософія і міфологія удаваного процвітання
• Пацифізм, інтернаціоналізм, патріотизм, глобалізм, демократизм в амбівалентному ракурсі
• Два взаємовиключних шляхи прогресу: семантичний і технологічний
• Параметри системного світоглядного протистояння

V
Деструктивний полігон сучасного суспільства

• Протиріччя у традиційних поглядах на історичний шлях світового розвитку
• Ноосферне викриття наявної практики життєдіяльності людської спільноти
• Панорама кризисної проблематики сучасної світової системи
• Інформаційна революція як загроза масштабної маніпуляції свідомістю
• Статева мораль у контексті гармонічної і дисгармонічної систем
• Загальнолюдський генофонд під впливом згубних факторів
• Невдалий експеримент незалежного людського правління
• Інваріантний генезис сучасного покоління


Геоісторичний шлях розвитку людської цивілізації у теологічній інтерпретації

• Світові події минулого, теперішнього і майбутнього у контексті біблійної хронології
• Етапи формування суспільних відносин з огляду на спірне питання про всесвітній суверенітет
• Діалектика етнічного питання
• Прогностика інноваційних змін суспільно-політичної формації
• Варіативні способи виживання у неминучому глобальному катаклізмі
• Невідворотне подолання релігійного догматизму

VІІ
Життєтворчий проект відновлення всесвітньої гармонії

• Обґрунтоване очікування прийдешнього етапу системної реабілітації
• Візуалізація моделі становлення нової системи речей
• Соціотекратична технологія відновлення гармонійного світопорядку
• Місія теократичного представництва у побудові Нового Світу
• Можливі способи виходу з існуючої системи речей без порушення функціональних засад життєздатності
• Роль особистісної креативності у здійсненні відновлювального життєтворчого проекту
• Нова людська спільнота, підготовлена до життя у нових умовах

VІІІ
Життєдайна сила слова

• Актуальні досягнення біблійної евристики
• Реабілітаційний простір об’єктивації біблійних пророцтв
• Особистісні імена біблійної антології в інформаційно-енергетичній проекції
• Сукупність правдивих християнських учень
• Шлях християнського учнівства як спосіб переформатизації особистості
• Когнітивний та афективний компоненти побудови віри
• Бібліографія реабілітаційної цінності Святого Письма
• Тріумфальна хода всесвітньої просвітницької програми
• Особистість перед вибором життєвої стратегії.


Опубликовал 24 Серпень 2010 в рубрике АНОНС.