Логіка обґрунтування трансцендентальної методології гармонізації світобудови

І
Життя як втілення одвічного творчого задуму

• Раціональні та ірраціональні грані особистості Творця
Аналітико-конструктивні підходи до пізнання механізму творення життя
Формалізація духовних та фізичних основ у життєвому просторі Всесвіту
Віддзеркалення слави Творця – невід’ємна умова гармонізації світобудови
Законодавчо-нормативна база гармонійної системи речей
Трансцендентні важелі управління справами у структурі життєдіяльності Всесвіту
Від втраченої до відновленої гармонії

ІІ
Суть та критерії об’єктивації правдивих знань про світоустрій

• Об’єктивні засади для кардинального перегляду традиційних поглядів на світоустрій з позиції інтелектуальної чесності
Унікальність Біблії як джерела достовірних знань
Місце та роль Логоса у здійсненні життєтворчого процесу
Баланс суб’єктних відносин у програмно-цільовому контексті світового розвитку
Свобода і відповідальність у ракурсі причинно-наслідкового імперативу
Теорія еволюції як спроба безпрецедентного замаху на Авторське Право
Системна детермінація перспективних тенденцій розвитку сучасного світу

ІІІ
Конфігурація досконалої особистості людини

• Психофізика людського життя у системі наукових знань
Два аспекти природи людини
Образно-символічне проектування як спосіб особистісного формування
Смерть як феномен людського буття
Доля: надприродний фатум чи свідоме волевиявлення
Вічність: недосяжна мрія чи обґрунтована надія
Смисловий коефіцієнт життєздатності особистості
Герменевтика справжнього щастя

ІV
Перманентне протиборство двох організаційних структур світобудови

• Розпізнання добра і зла – ключова дилема усіх часів і народів
Особистісний фактор у боротьбі між добром і злом
Світ праведний і світ порочний – полярність ціннісно-орієнтаційних установок
Витоки і наслідки безпідставних релігійних доктрин
Філософія і міфологія удаваного процвітання
Пацифізм, інтернаціоналізм, патріотизм, глобалізм, демократизм в амбівалентному ракурсі
Два взаємовиключних шляхи прогресу: семантичний і технологічний
Параметри системного світоглядного протистояння

V
Деструктивний полігон сучасного суспільства

• Протиріччя у традиційних поглядах на історичний шлях світового розвитку
Ноосферне викриття наявної практики життєдіяльності людської спільноти
Панорама кризисної проблематики сучасної світової системи
Інформаційна революція як загроза масштабної маніпуляції свідомістю
Статева мораль у контексті гармонічної і дисгармонічної систем
Загальнолюдський генофонд під впливом згубних факторів
Невдалий експеримент незалежного людського правління
Інваріантний генезис сучасного покоління


Геоісторичний шлях розвитку людської цивілізації у теологічній інтерпретації

• Світові події минулого, теперішнього і майбутнього у контексті біблійної хронології
Етапи формування суспільних відносин з огляду на спірне питання про всесвітній суверенітет
Діалектика етнічного питання
Прогностика інноваційних змін суспільно-політичної формації
Варіативні способи виживання у неминучому глобальному катаклізмі
Невідворотне подолання релігійного догматизму

VІІ
Життєтворчий проект відновлення всесвітньої гармонії

• Обґрунтоване очікування прийдешнього етапу системної реабілітації
Візуалізація моделі становлення нової системи речей
Соціотекратична технологія відновлення гармонійного світопорядку
Місія теократичного представництва у побудові Нового Світу
Можливі способи виходу з існуючої системи речей без порушення функціональних засад життєздатності
Роль особистісної креативності у здійсненні відновлювального життєтворчого проекту
Нова людська спільнота, підготовлена до життя у нових умовах

VІІІ
Життєдайна сила слова

• Актуальні досягнення біблійної евристики
Реабілітаційний простір об’єктивації біблійних пророцтв
Особистісні імена біблійної антології в інформаційно-енергетичній проекції
Сукупність правдивих християнських учень
Шлях християнського учнівства як спосіб переформатизації особистості
Когнітивний та афективний компоненти побудови віри
Бібліографія реабілітаційної цінності Святого Письма
Тріумфальна хода всесвітньої просвітницької програми
Особистість перед вибором життєвої стратегії.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.