Інноваційний характер педагогічного процесу

Організація освітньо-реабілітаційного процесу

Комплексна соціальна реабілітація вихованців здійснюється в умовах спеціально організованого освітньо-реабілітаційного процесу (педагогічного процесу з реабілітаційним компонентом) у кожному з освітніх підрозділів закладу.

Пріоритетними напрямками розвитку реабілітаційного компоненту визначені загальнофізична та педагогічна реабілітація.

Загальнофізична реабілітація спрямовується на розвиток культури здоров’я і здійснюється в умовах реабілітаційно доцільного розпорядку дня у варіативних заходах, таких як: оздоровчі прогулянки, теренкури, лікувальна та оздоровча гімнастика, групи здоров’я, дні здоров’я, питний режим, організація фізкультурних пауз під час проведення уроків та самопідготовок, охоронний режим організації всіх видів діяльності, дозування фізичних та психоемоційних навантажень, пропаганда та привчання до здорового способу життя, навчання методів і прийомів самодопомоги, боротьби з хворобою.

Педагогічна реабілітація включає такі аспекти:

-        розвиток життєвої компетентності вихованців за рахунок застосування життєтворчих технологій організації навчально-виховного процесу;

-        корекційно-розвивальна робота;

-        допомога дітям, які мають труднощі у навчанні;

-        робота з дітьми групи ризику та корекція поведінки;

-        соціально-трудова адаптація;

-        психосоматична реабілітація засобами і методами арттерапії;

-        особистісно зорієнтована профорієнтація.

Комплексний підхід у здійсненні соціальної реабілітації вихованців забезпечується за потребою спеціальними програмами медичної й психологічної реабілітації та соціально-трудової адаптації.

За програмою медичної реабілітації здійснюється всебічна глибока діагностика стану організму дитини, реабілітаційні та профілактичні заходи з використанням новітніх досягнень у галузі медичної науки та практики, сучасного обладнання.

Програма психологічної реабілітації спрямована на відновлення оптимального функціонування психічної сфери, розвиток комунікативних здібностей та актуалізацію компенсаторних можливостей особистості дитини.

Програма соціально-трудової адаптації включає відновлення та розвиток рухів і функцій дитини щодо самообслуговування та налагодження успішних соціальних стосунків.

Виховні групи дошкільного відділення функціонують як однорідні щодо психофізичних  вад вихованців і змішані. Реалізується програма залучення  дітей з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні дошкільні групи.

Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі Закладу здійснюється відповідно до індивідуального робочого навчального плану, погодженого з Міністерством освіти і науки України.

Реабілітаційно збагачений зміст освіти передбачає введення до навчального плану предметів корекційно-розвивального та загальнорозвивального циклу.

Загальноосвітня школа працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України (загальноосвітніми і оригінальними) та авторськими, створеними педагогічними працівниками Закладу (в ході їх апробації).

Навчальний процес у загальноосвітній школі Закладу будується на принципах диференціації та інтеграції: для дітей, які мають труднощі у навчанні створюються класи та групи педагогічної підтримки; діти з особливостями психофізичного розвитку не відокремлюються у спеціальні класи, а залучаються до навчальної діяльності у загальноосвітніх класах.

Навчальні класи та виховні групи комплектуються за змішаним принципом: до звичайних загальноосвітніх класів та груп залучаються діти з вадами психофізичного розвитку.

Відповідно до реабілітаційних завдань можуть створюватись корекційно-розвивальні групи та групи педагогічної підтримки однорідні за складом щодо відхилень у розвитку.

Для дітей з особливостями психофізичного розвитку складаються індивідуалізовані реабілітаційні проекти, у яких зазначені деталі навчально-виховного процесу та додаткові послуги щодо уможливлення їх успішного навчання у звичайних класах.

З метою виконання програм комплексної реабілітації вихованців широко застосовується система індивідуальних занять, які включаються до навчального плану.

Оптимізація виховної роботи здійснюється за рахунок підсилення реабілітаційної функції виховного процесу, що забезпечується Програмою розвитку життєвої компетентності вихованців за сферами “Я – людина”, “Я і суспільство”, “Мій рідний край та діалог культур”, “Мистецтво життя”.

Ефективність освітньо-реабілітаційної діяльності досягається за рахунок втілення на практиці інноваційних експериментально апробованих технологічних варіантів організації навчально-виховного процесу:  проективно-рефлексивної технології навчання та виховної технології проективного життєздійснення.

Оцінювання навчальної успішності учнів здійснюється за експертно-рейтинговою методикою, апробованою в ході експериментальної діяльності закладу.

Після закінчення навчання у загальноосвітній школі ІІ ступеня закладу учні диференційовано одержують документ про освіту державного зразка: базову загальну середню або допоміжну відповідно до діагностично встановленого рівня засвоєння відповідних навчальних програм.

Випускники загальноосвітньої школи ІІІ ступеня закладу одержують атестат про повну загальну середню освіту державного зразка. Випускники класів професійно-технічної підготовки додатково отримують диплом кваліфікованого робітника згідно з профілем підготовки.

Випускники коледжу одержують диплом молодшого спеціаліста та бакалавра відповідно до набутого фаху та рівня акредитації спеціальності.

Вихованці загальноосвітньої школи закладу звільняються від проведення перевідних та випускних іспитів у будь-якій формі.

Навчально-виховний процес у класах професійно-технічної підготовки та багатопрофільному коледжі закладу здійснюється відповідно до Положення про професійний навчально-виховний заклад України, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, інших нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України.

Реабілітаційний компонент навчально-виховного процесу у підрозділах професійно-технічної і вищої освіти забезпечується введенням до робочих навчальних планів додаткових індивідуальних годин для задоволення особливих освітніх потреб учнів та студентів.

Для всіх освітніх підрозділів закладу встановлено 5-денний навчальний тиждень. Окремі категорії вихованців (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти із сільської місцевості, діти із неблагополучних сімей) мають можливість перебувати у закладі у вихідні, святкові та канікулярні дні.

Тривалість академічної навчальної години в усіх освітніх підрозділах закладу – 40 хвилин.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.